Poniedziałek, 25 czerwca 2018, tydzień parzysty (26)
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
Uniwersytet Łódzki
Aktualności RSS

STRONA GŁÓWNA

KADRA DYDAKTYCZNA

Studia na kierunku Informatyka i Ekonometria to również studia na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym – największym ze wszystkich wydziałów Uniwersytetu Łódzkiego. Oddaje on do Twojej dyspozycji ponad czterystu nauczycieli akademickich. Prawie co czwarty pracownik nauki posiada stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł profesora. Działalność naukowa i dydaktyczna realizowana jest w ramach 7 instytutów, 36 katedr i 11 zakładów. Wielu naszych absolwentów i nauczycieli akademickich pełniło lub wciąż pełni zaszczytne funkcje w życiu publicznym Polski i instytucjach Unii Europejskiej.

Na wszystkich kierunkach studiuje niemal dziewięć tysięcy studentów czyli jedna czwarta wszystkich studiujących na UŁ. Zapewniamy doskonałą ofertę edukacyjną w dziedzinie nauk ekonomicznych i społecznych połączoną z odpowiednim zapleczem dydaktycznym. Wydział dysponuje 20 pracowniami komputerowymi, nowoczesnymi salami wykładowymi oraz zapewnia łatwy dostęp do Internetu w oddanej do dyspozycji wszystkich studentów kawiarence czy kioskach internetowych.

Czego nie znajdziesz w Internecie, odszukasz w bogato zaopatrzonej bibliotece wydziałowej. Jako student Informatyki i Ekonometrii uzyskasz dostęp do tego wszystkiego a także do naszej stołówki – obiektu zazdrości innych wydziałów.

Dzięki indywidualnym formom studiowania (IPS) czy kołom naukowym masz możliwość rozwijania najprzeróżniejszych zainteresowań, również takich, z których nawet nie zdajesz sobie jeszcze sprawy. Oprócz tego powszechną praktyką są wyjazdy na stypendia zagraniczne (Erasmus, Summer School, Studia w Huddersfield, MOST). Współpraca tego rodzaju obejmuje uczelnie z całej Europy.


Niektóre katedry szczególnie blisko współpracują ze studentami naszego kierunku z racji odbywanych zajęć, seminariów bądź opieki nad specjalnościami.

 • Strona: www.kbo.uni.lodz.pl
 • Jest częścią Instytutu Ekonomik Stosowanych i Informatyki. W Katedrze Badań Operacyjnych pracuje dwoje profesorów, troje starszych wykładowców, dwoje adiunktów  oraz trzech doktorantów.  Tematyka, którą zajmują się jest dość zróżnicowana i obejmuje następujące główne cykle badań:

  - klasyczne i nieklasyczne metody optymalizacyjne w logistyce,

  - logistyka w gospodarce morskiej,

  - badania metodologiczne i empiryczne na temat optymalizacji decyzji w zakresie  ryzykownych inwestycji finansowych, w tym:  badania na temat  wrażliwości składu optymalnych portfeli inwestycyjnych w warunkach współzależności cen i stóp zwrotu z instrumentów, badania własności modeli wyceny akcyjnych instrumentów pochodnych  pod względem wrażliwości wyceny na zmiany stopy procentowej bądź zmienności cen akcji,

  - badania nad optymalizacją alokacji środków finansowych w opiece zdrowotnej w skali makro i mezo oraz optymalizacją zarządzania finansami w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej,

  - analizy wielokryteriowe, m.in. w zakresie badania kondycji  Otwartych Funduszy Emerytalnych,

  - badania na wykorzystaniem  sieci neuronowych oraz algorytmów ewolucyjnych (w tym: genetycznych) w zagadnieniach optymalizacji i prognozowania gospodarczego,

  - problemy optymalnego sterowania i zastosowanie  metod symulacyjnych
Przy katedrze działa Studenckie Koło Naukowe OPTEAM (www.opteam.uni.lodz.pl).

Strona internetowa: www.katek.uni.lodz.pl

Historia Katedry Ekonometrii wiąże się z powstałym na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Instytutem Ekonometrii i Statystyki. Instytut w pierwszych latach swojego istnienia składał się z dwóch zakładów - Zakładu Ekonometrii i Zakładu Statystyki. W latach dziewięćdziesiątych wraz z rozwojem kadry naukowej w ramach Instytutu wyodrębniono kolejne zakłady i katedry.

 

Pierwszym kierownikiem Katedry Ekonometrii był doc. dr Egon Vielrose, następnie profesor Władysław Welfe.W trzecim najdłuższym okresie jej historii od 1996 do 2012 roku pracami Katedry Ekonometrii kierował profesor Władysław Milo. Obecnie kierownikiem Katedry jest profesor J. Jacek Sztaudynger, a w skład Katedry Ekonometrii wchodzi 14 pracowników naukowych (w tym 3 samodzielnych pracowników nauki, 8 adiunktów, 3 asystentów oraz 3 doktorantów).

 

Katedra Ekonometrii prowadzi szeroko zakrojone badania ekonometryczne, szczególnie w obszarach zastosowań metod ilościowych w makroekonomii i finansach. Do głównych zainteresowań badawczych należą: ekonometria finansowa, prognozowanie gospodarcze, ekonomia matematyczna, modelowanie makroekonometryczne w szczególności modelowanie polityki pieniężnej (w tym z przy użyciu modeli DSGE) oraz modelowanie kapitału ludzkiego i społecznego.

 

Zespół Katedry Ekonometrii prowadzi zajęcia z przedmiotów: ekonometria (w tym analiza szeregów czasowych, ekonometria finansowa, mikroekonometria), prognozowanie i symulacje (w tym teoria prognozy), analiza rynków finansowych (w tym optymalizacja portfela inwestycyjnego, modelowanie kursów walutowych, analiza ryzyka na rynku finansowym), matematyka, algebra liniowa, matematyka finansowa i ubezpieczeniowa.

 

Pod opieką pracowników Katedry znajduje się Studenckie Koło Naukowe Modelowania Matematycznego w Ekonomii "Equilibrium".

 

Zapraszamy na seminaria Katedry Ekonometrii, które odbywają się w poniedziałki w godz. 11:30-13:00 w sali D312.

 

Katedra Ekonometrii jest organizatorem corocznej międzynarodowej konferencji naukowej dot. prognozowania rynków finansowych pt. "Forecasting Financial Markets and Economic Decision-Making (FindEcon)". Szczegóły znaleźć można na stronie www.findecon.uni.lodz.pl

 

Sekretariat:
ul. Rewolucji 1905 r. 41/43
90-214 Łódź
pok. B105
tel./fax +4842 635 5248
katek@uni.lodz.pl

Strona internetowa: www.kie.uni.lodz.pl

Katedra jest opiekunem specjalności Informatyka Ekonomiczna i Multimedia.

Wraz z Instytutem Ekonometrii, Instytutem Statystyki i Demografii oraz naszym macierzystym Instytutem Ekonomik Stosowanych i Informatyki jesteśmy opiekunem kierunku Informatyka i Ekonometria.

Nasi pracownicy w wielu przypadkach są praktykami łączącymi pracę naukową z pracą w znaczących firm informatycznych.


Od 1993 roku współorganizujemy coroczną konferencję poświęconą tematyce e-gospodarki. Ostatnia jej edycja odbyła się w roku 2014.

Od 2002 roku organizujemy konsorcja doktoranckie dla całego polskiego środowiska akademickiego zajmującego się informatyką ekonomiczną.

Główne dziedziny zainteresowań badawczych Katedry

 • Gospodarka elektroniczna EC (Electronic Commerce) & Elektroniczna Wymiana Danych EDI (Electronic Data Interchange)
 • Narzędzia CASE (Computer Aided System Engineering) & projektowanie systemów informatycznych (SI)
 • Projektowanie serwisów internetowych ze szczególnym uwzględnieniem sfery e-commerce
 • Elektroniczne systemy płatności oraz informatyzacja sektora bankowego
 • Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w administracji publicznej (projekt PICTURE – 6PR Unii Europejskiej)
 • Zastosowanie rozwiązań IT w instytucjach finansowych
 • Informatyzacja biznesu
 • Informatyczne wspomaganie analizy, modelowania i projektowania procesów
 • Informatyzacja administracji publicznej
 • Ocena systemów informatycznych w przedsiębiorstwie
 • Informatyczne, ekonomiczne oraz społeczne aspekty funkcjonowania nowych technologii IT w ochronie zdrowia
 • Wykorzystanie narzędzi e-learningowych w kształceniu ustawicznym
 • Zachowania użytkowników na rynku elektronicznym

Badania naukowe i granty

Pracownicy naszej Katedry biorą udział w wielu projektach informatycznych dotyczących informatyzacji sektora bankowego, we współpracy z największymi w Polsce korporacjami zajmującymi się produkcją i wdrażaniem systemów informatycznych oraz konsultingiem takimi jak: Softbank S.A., Asseco Poland S.A. Accenture Polska, KPMG S.A. Efektem współpracy są prace doktorskie pracowników Katedry, związane z zagadnieniem informatyki bankowej, prace magisterskie o tej tematyce, pisane przez studentów promowanych przez pracowników Katedry, wiele artykułów opisujących problemy związane z informatyką w bankowości. W ramach zajęć laboratoryjnych, związanych z analizą i projektowaniem systemów informatycznych a także banków danych, poruszane są praktyczne przykłady zastosowania informatyki w bankowości.

Przedstawiciele Katedry uczestniczyli w pracach standaryzacyjnych związanych z EDI i EC prowadzonych w ramach EKG-ONZ w Genewie oraz byli zaproszeni do pełnienia funkcji recenzenta projektów finansowanych przez Komisję Europejską w Brukseli. Byli również zaproszeni do udziału w Narodowym Programie Foresight Polska 2020.

Pracownicy Katedry brali udział w projektach:

 •  "Strategia eZdrowie województwa łódzkiego na lata 2007-2013". Efektem tego projektu będzie opracowanie, mające być podstawą do rozpoczęcia prac nad rozwojem informatyzacji opieki zdrowotnej w województwie łódzkim
 • Projekt Informatyzacji Uniwersytetu Łódzkiego
 • Projekt PICTURE (6PR unii europejskiej) mający na celu zbudowanie narzędzia wspierającego jednostki administracji publicznej w budowaniu racjonalnej strategii wdrażania nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych. Kierownik Katedry prof. dr hab. Marian Niedźwiedziński pełni funkcje koordynatora projektu z ramienia Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Współpraca międzyuczelniana i międzynarodowa


Katedra Informatyki Ekonomicznej utrzymuje kontakty naukowe z licznymi uczelniami i instytutami naukowymi w kraju i zagranicą. Najbardziej wymierny i konkretny charakter miała współpraca realizowana w ramach projektu PICTURE (6 Program Ramowy Unii Europejskiej). Obejmowała ona współdziałanie 12 partnerów reprezentujących 6 krajów europejskich. Celem projektu było zbudowanie narzędzia wspierającego jednostki administracji publicznej w budowaniu racjonalnej strategii wdrażania nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych. Wśród partnerów projektu znajdowali się m.in.:

 • European Research Institute for Information Systems - ERCIS (Germany)
 • SAP Research Centre
 • Institute of Information Management, University of St. Gallen (Switzerland)
 • FileNet-London (Great Britain).

Kalendarium Katedry:

1929 r. - została utworzona Katedra Teorii Ekonomii i Statystyki w Wolnej Wszechnicy Polskiej w której wykładowcom był doc. dr Edward Szturm de Sztrem, a asystentem mgr Edward Rosset

1945 r. - prof. Edward Rosset organizuje Zakład Statystyki, a następnie Katedrę Statystki na Wydziale prawno-ekonomicznym, po reorganizacji UŁ na Wydziale Prawa Katedrę Statystyki, która funkcjonowała w latach (1948-1961)

1949 r. - prof. Edward Rosset tworzy Katedrę Statystki w Wyższej Szkole Ekonomicznej (1950-1961)

1961 r. - po połączeniu WSE z UŁ tworzy prof. Edward Rosset Katedrę Demografii i Statystyki na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym, którą kieruje w latach (1961-1968)

1968-1972 r. - Katedrą Demografii i Statystyki, a w latach (1972-1986) po reorganizacji Zakładem Demografii i Statystyki w Instytucie Ekonometrii i Statystyki, kieruje doc. dr Zbigniew Michałkiewicz

1986-1987 r. - Zakładem Demografii i Statystyki kieruje prof. dr hab. Zofia Zarzycka

1987 r. - prof. dr hab. Czesław Domański organizuje Zakład Metod Statystycznych, następnie w 1992 roku Katedrę Metod Statystycznych, po reorganizacji z Instytutu Ekonometrii i Statystyki

2009 r. – Katedra Metod Statystycznych funkcjonuje w ramach Instytut Statystyki i Demografii

Problemy badawcze:

 • wnioskowanie nieparametryczne na podstawie statystyk rangowych
 • analiza mocy, odporności i efektywności testów jedno- i wielowymiarowych
 • metody analizy cech jakościowych
 • testy wielokrotne
 • aproksymacja rozkładów dochodów i płac, metody regresji przełącznikowej
 • statystyka małych obszarów, analiza sekwencyjna
 • analiza bayesowska
 • metody bootstrapowe
 • zastosowanie statystyki ubezpieczeniowej i matematyki aktuarialnej

 Działalność naukowa pracowników Katedry Metod Statystycznych:

Programy finansowane ze środków MNiSW:

 • 2008-2009 Zastosowanie metod statystycznych do oceny efektywności i klasyfikacji systemów emerytalnych
 • 2008-2009 Wybrane metody estymacji i walidacji modeli ratingowych i ich zastosowanie na rynku bankowym
 • 2008-2010 Nieklasyczne metody oceny efektywności i ryzyk  Otwartych  Funduszy  Emerytalnych

Programy finansowane ze środków NCN:

 • 2009-2012 Metody redukcji liczby zmiennych w analizie skupień i ich zastosowania
 • 2010-2012 Metody badania koncentracji dochodów i ich zastosowanie
 • 2011-2014 Metodologia testów statystycznych. Analiza procedur testowych z punktu widzenia jakości decyzji
 • 2013-2016 Gry kwantowe: struktura stanów  równowagi i aspekty teoriogrupowe

Programy Ramowe UE:

 • 1994-1997 COST Unemployment during economic transitions-determinants, socio-economic effects and labour market policies and Poland, Czechoslovakia and east Germany  
 • 2007 Evolution summary report
 • 2007-2008 Kategoryzacja klientów  w dużych systemach elektronicznej obsługi klientów

Granty KBN:

 • 2001-2006 Polska skala ryzyka operacyjnego leczenia choroby niedokrwiennej mięśnia sercowego, realizowany z Uniwersytetem Medycznym
 • 2002-2004 Analiza rozkładów płac i dochodów w przekroju terytorialnym w Polsce

 

 

Pracownicy Katedry Metod Statystycznych:

SEKRETARIAT KATEDRY:

mgr inż. Kamila Dembowska

pokój: B2
telefon: +48 42 635 5182
fax: +48 42 635 5307
e-mail: katstat@uni.lodz.pl

strona jednostki: www.statystyka.uni.lodz.pl

www.econometrics.uni.lodz.pl

 

Zespół Katedry, kierowanej przez prof. dr hab. Aleksandra Welfe, Członka Korespondenta PAN (od 2013 roku także prezesa Oddziału Łódzkiego PAN) liczy dziewięciu pracowników naukowo-dydaktycznych (1 profesora tytularnego, 2 doktorów habilitowanych, 5 doktorów, 2 pracownice przygotowujące rozprawy doktorskie).

Zespół prowadzi badania naukowe z zakresu teorii ekonometrii, makromodelowania ekonometrycznego, prognozowania oraz zastosowania modeli ekonometrycznych do analizy alternatywnych polityk gospodarczych. Obecnie realizowane przedsięwzięcia badawcze są finansowane w ramach badań własnych oraz następujących grantów:

"Methods of Constructing Prediction Bands for Nonlinear Models", program współpracy dwustronnej MNiSzW i DAAD na lata 2013 – 2014, koordynator krajowy: dr Anna Staszewska-Bystrova, koordynator niemiecki: prof. Peter Winker (University of Giessen)

 

„Modelowanie niestacjonarnych danych panelowych za pomocą wektorowego modelu korekty błędem”, kierownik: dr Piotr Kębłowski, grant NCN: 2012/05/D/HS4/017672012/05/D/HS4/01767

 

„Analiza kointegracyjna i jej zastosowanie do modelowania gospodarki narodowej Polski”, kierownik: prof. dr hab. Aleksander Welfe, grant NCN MAESTRO 4: DEC-2013/08/A/HS4/00612, okres realizacji: od 28-08-2013 do 27-08-2018


Zespół Katedry organizuje następujące konferencje naukowe:

Międzynarodową konferencję "Macromodels" oraz ogólnopolską konferencję "Warsztaty Doktorskie".

Sekretariat:

ul. Rewolucji 1905 r. nr 41/43
90-214 Łódź
tel.: +48 42 635 55 22

emfiws@uni.lodz.pl


pok. C215

Katedra Statystyki Ekonomicznej i Społecznej jest samodzielną jednostką, prowadzącą działalność naukowo-badawczą i dydaktyczną, funkcjonującą  w strukturach Instytutu Statystyki i Demografii na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego.

Kierownikiem Katedry jest prof. zw. dr hab. Wacława Starzyńska

Pracownicy Katedry Statystyki Ekonomicznej i Społecznej:

 • prof. zw. dr hab. Wacława Starzyńska, Kierownik Katedry
 • dr hab. Anna Malarska, prof. nadzw. UŁ
 • dr Bogusława Dobrowolska
 • dr hab. Maria Magdalena Grzelak, prof. nadzw. UŁ
 • dr Elżbieta Roszko-Wójtowicz
 • dr Justyna Wiktorowicz
 • dr Kamil Kruszyński
 • mgr Magdalena Sobocińska
 • dr Jarosław Szymański

SEKRETARIAT KATEDRY:

mgr inż. Maria Bil

ul. Rewolucji 1905 r. nr 41/43

90-214 Łódź

telefon: +48 42 635-4831

fax: +48 42 635-5292

e-mail: ksesprac@uni.lodz.pl

strona jednostki: http://www.kseis.uni.lodz.pl/

 

Pracownicy Katedry współpracują również z podmiotami gospodarczymi (instytucjami publicznymi, przedsiębiorstwami, organizacjami III sektora) poprzez: zaangażowanie w prace Rady Zamówień Publicznych przy Premierze RP, realizację szkoleń na zlecenie podmiotów prywatnych i publicznych, prowadzanie dedykowanych prac badawczych.

Katedra była organizatorem dziesięciu edycji odbywającej się w cyklu dwuletnim konferencji nt. Zastosowania statystyki w analizach społecznych i ekonomicznych w procesie integracji z  Unią Europejską.

Katedra Statystyki Ekonomicznej i Społecznej wyróżnia się na tle innych jednostek wielopłaszczyznowością prowadzonych badań naukowych. Pracownicy Katedry Statystyki Ekonomicznej i Społecznej uczestniczą w wielu projektach badawczych zarówno o charakterze międzynarodowym, krajowym, jak i regionalnym. W konsekwencji zakres tematyczny prowadzonych badań jest bardzo szeroki, główne nurty badawcze podejmowane przez pracowników Katedry obejmują:

 • metody analizy wybranych sektorów gospodarki i porównania międzynarodowe,
 • metody statystyczne w analizie rynku,
 • metody analizy zmian w poziomie i strukturze konsumpcji indywidualnej w wyniku zmian podatku VAT i akcyzy,
 • badanie ekonomicznych konsekwencji opodatkowania konsumpcji indywidualnej w Polsce oraz wykorzystanie metod statystycznych do analizy konsumpcji i jej determinant,
 • zastosowanie metod wielowymiarowej analizy porównawczej do przestrzennych analiz zróżnicowania zjawisk ekonomicznych (w tym dotyczących rynku pracy) i społecznych w czasie,
 • zastosowanie klasycznych i nieklasycznych metod statystycznych w analizach rynku pracy w Polsce w skali makro i mikro (lokalnej) opartych na danych indywidualnych,
 • zarządzanie projektami, metodyki zarządzania projektami, zarządzanie ryzykiem,
 • ewaluacja,
 • międzypokoleniowe dziedziczenie nierówności społecznych,
 • kształcenie ustawiczne, transfer wiedzy w kontekście starzenia się zasobów pracy,
 • firmy rodzinne, czynniki ich wzrostu i rozwoju,
 • sukcesja w firmach rodzinnych,
 • makroekonomiczne uwarunkowania innowacji oraz statystyczna ocena efektywności innowacji w przetwórstwie przemysłowym,
 • innowacyjność w przemyśle spożywczym, problem budowy i aplikacji wybranych mierników statystycznych służących ocenie poziomu innowacyjności,
 • zamówienia publiczne, wpływ zamówień publicznych na innowacyjność przedsiębiorstw, społecznie odpowiedzialne zamówienia publiczne.

Zespół Katedry, kierowanej przez prof. dr hab. Łucję Tomaszewicz, składa się z 7 osób. Specjalnością naukową katedry są metody ilościowe stosowane w analizach szczebla mezoekonomicznego - obejmują one metody input-output (analizy przepływów międzygałęziowych) oraz konstrukcję wielosektorowych modeli gospodarki narodowej (w tym modeli równowagi ogólnej - CGE). W Katedrze rozwijany jest wielosektorowy model polskiej gospodarki IMPEC, oparty na syntezie metod input-output i metod ekonometrycznych. Wiele prac badawczych prowadzonych w KTiASE ma charakter aplikacyjny. Badania te dotyczą m.in. zastosowania macierzy rachunkowości społecznej SAM do analiz gospodarczych, modelowania ekonomiczno-ekologicznego, roli wymiany międzynarodowej w kształtowaniu rozwoju gospodarczego, jak również znaczenia innowacji i transferu technologii w procesie wzrostu efektywności gospodarki.

Katedra Teorii i Analiz Systemów Ekonomicznych współtworzy międzynarodową grupę partnerów Inforum, działającą przy Uniwersytecie w Maryland, skupiającą ośrodki prowadzące badania z zakresu konstrukcji i zastosowań modeli wielosektorowych (zob. www.inforum.umd.edu). Członkowie zespołu aktywnie współpracują także z instytucjami zewnętrznymi, m.in. z Głównym Urzędem Statystycznym, Ministerstwem Finansów, Ministerstwem Sportu i Turystyki oraz z Bankiem Światowym

Zespół Katedry prowadzi zajęcia z zakresu metod input-output, ekonometrii, matematyki, rachunków narodowych, zaawansowanych metod arkuszy kalkulacyjnych, modeli ekonomiczno-ekologicznych, wielosektorowych modeli ekonomicznych, oraz różnego rodzaju zastosowań metod ilościowych w ekonomii.

Zakład Demografii i Gerontologii Społecznej Uniwersytetu Łódzkiego to jednostka zajmująca się badaniami ludnościowymi, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki starości i ludzi starszych.

Zakład jest kontynuatorem tradycji badań demograficznych sięgających roku 1946, kiedy to prof. Edward Rosset zakładał Katedry Statystyki zarówno na Uniwersytecie Łódzkim, jak i w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Łodzi. Gdy w 1961 roku WSE została włączona do UŁ jako Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, powstała Katedra Demografii i Statystyki, której kontynuatorem, w ramach funkcjonującego od początku lat 70-tych Instytutu Ekonometrii i Statystyki UŁ, był Zakład Statystyki i Demografii. W 1992 roku z Zakładu wydzieliły się trzy jednostki. Jedną z nich był Zakład Demografii funkcjonujący obecnie pod nazwą Zakład Demografii i Gerontologii Społecznej UŁ. Zakład stanowi część składową Instytutu Statystyki i Demografii UŁ.

W dotychczasowej historii jednostki kierowali nią: prof. Edward Rosset (członek rzeczywisty PAN, nestor polskiej demografii i gerontologii społecznej), doc. Zbigniew Michałkiewicz, prof. Zofia Zarzycka, prof. Jerzy T. Kowaleski.

Pracownicy Zakładu w swych pracach badawczych koncentrują się na następujących zagadnieniach:

 • społeczno-ekonomiczne konsekwencje starzenia się ludności Polski,
 • regionalne zróżnicowanie procesów ludnościowych we współczesnej Polsce,
 • ruch naturalny w Polsce, zwłaszcza analiza i prognozowanie płodności, umieralności,
 • ruch wędrówkowy we współczesnej Polsce,
 • modelowanie stochastyczne procesów ludnościowych.

Granty:

Grant NCN, Opieka nad seniorami z perspektywy dwóch pokoleń - udzielających wsparcia i wspieranych. Implikacje dla systemu opieki nad osobami starszymi,kierownik Zofia Szweda-Lewandowska, okres realizacji 2014-03-18 – 2016-09-17

 

Grant NCN, Hybrydowe modelowanie procesów demograficznych z wykorzystaniem rozmytych przełączających  układów  dynamicznych, kierownik Agnieszka Rossa, okres realizacji 2011-12-07 – 2015-12-06

 

Grant NCN, Regionalizacja demograficzna (wybrane metody i próby ich aplikacji), kierownik Jerzy T. Kowaleski,  okres realizacji 2011-05-19 – 2013-11-18

 

Grant MNiSzW, Analiza i modelowanie stochastyczne umieralności - prognoza dla Polski do 2050 roku, kierownik A. Rossa, okres realizacji 2009-09-30 – 2011-12-29

 

Grant Prezydenta m. Łodzi,  Rozwój społeczno-gospodarczy Łodzi na tle wybranych miast Polski i Europy – stan obecny i perspektywy, kierownik Agnieszka Rossa, okres realizacji 2009-08-12 –  2009-12-10

 

Grant MNiSzW, Przestrzenne zróżnicowanie starzenia się ludności Polski (przyczyny, etapy, następstwa), kierownik Jerzy T. Kowaleski, okres realizacji 2008-01-01 – 2010-04-24

 

Grant MNiSzW, Zmiany w strukturze narodowościowej mieszkańców Polski w XX wieku i ich konsekwencje dla procesów demograficznych, kierownik Jerzy T.Kowaleski, okres realizacji 2008-01-01 – 2010-03-24

Pracownicy:

Kierownik zakładu:

dr hab. Agnieszka Rossa, prof. UŁ

dr hab. Jerzy T. Kowaleski, prof. nadzw. UŁ – emerytowany pracownik

dr Dorota Kałuża-Kopias

dr Milena Lange

dr Zofia Szweda-Lewandowska

dr Anna Majdzińska

 

Doktoranci:

mgr Anna Wierzbicka

mgr Wioletta Bojar

 

SEKRETARIAT ZAKŁADU:

mgr inż. Maria Bil
adres: ul. Rewolucji 1905 r. nr 41/43, 90-214 Łódź

telefon: +48 42 635 4831
fax: +48 42 635 5011
e-mail: demo@uni.lodz.pl

www.demografia.uni.lodz.pl

Do góry
wersja do druku
Darmowy licznik odwiedzin
Copyright © 2012 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego
strony internetowe Łódź